май 22

Нөкисте өсип турған шынарлар

Платан (шынар) терегин Ташкентте ҳәм Алма-ата да ушыратып оның бийиклигине, жапырағының үлкенлигин көрип ҳайран болатуғын едим. Жақында бир достымнан платанның (шынар) Нөкисте өсип турғанын еситип ҳайран қалып, қай жерде өсип турғанын сорап, көрип қайттым. Нөкисте еки жерде яғный ҳәзир «Alsis» компаниясы жанында, екиншиси бурыңғы қалалық ишки ислер бөлиминиң алдында өсип тур. Еки орында да еки түптен егилген, бурыңғы қалалық ишки ислер бөлими алдында өсип турған тереклердиң жасы үлкенирек, бирақ, екинши орындағы өсип турған платанлардың жасы киширек, буны теректиң бийиклигинен, жиңишке екенлигинен аңлаўға болады.

Continue reading